ویلای مشاء

موقعیت: مشاء

کارفرما : دکتر محمد زاده