شهرک واز

شهرک مسکونی واز در نزدیکی چمستان استان مازندران قرار دارد.این مجموعه شامل ویلا آپارتمان هایی در پنج طبقه چهار واحدی می باشد .فرم اصلی مجموه از ترکیب فرم های ساده بدست آمده و برای دسترسی بهتر دو ورودی مجزا در نظر گرفته شده است.