طراحی داخلی دفتر کار شرکت تولیپ

موقعیت:خیابان کریمخان زند

کارفرما:آقای امیری