پروژه مجتمع مسکونی محلات-واحدهای تیپ

موقعیت :شهرستان محلات

کارفرما:آفای عبدالمحمدی