شهرک سیاهرود

موقعیت : شهرستان رویان 

کارفرما : آقای شجاع