شهرک شهربند و آهودشت

موقعیت : شهرستان چمستان 

کارفرما :آقای شجاع