نمای مجتمع اداری مسکونی پاکنژاد

کارفرما :مهندس کاظمیان

موقعیت : پاکنژاد – خیابان عباس اناری