طراحی آشپزخانه واحد مسکونی

موقعیت : خیابان فرشته 

کارفرما :آقای پیروی