مایرن ملنهوف
مایرن ملنهوف

پروژه ساختمان چاپ و بسته بندی مایر ملنهوف واقع در کهریزک که طراحـی نمـای آن توسط فـــام استودیو در سال 1398 انجام شد.این پروژه از نمــای سیــال با رنگ هــای مونوتــون و تماس هــای موزون خطوط شکل گرفته است.با توجه به سادگی در اجزا بافــت های متفاوت در کنــار هم تنـــوع بصری خلق می کنند. در شکل گیری فرم های حجیم زوایا به گونه ای انتخاب شده اند تا فرم سیـال در تمام جهات پیوسته به شکل های گوناگون حاضر شود