مجتمع مسکونی محلات-محوطه سازی

موقعیت : شهرستان محلات

کارفرما : آقای عبدالمحمدی