طراحی داخلی حمام اتاق مستر

موقعیت : خیابان فرشته

کارفرما: آقای بشارتی