مجتمع مسکونی محلات-طبقه همکف

موقعیت : شهرستان محلات

کارفرما: آقای عبدالمحمدی