1
بیمه دی

پروژه طراحی داخلی و محوطه ساختمان بیمه دی در خیابان میرداماد تهران قرار دارد.در این پـروژه یکی از اهداف اصلی،اتصــال دو ساختمــان اداری مجموعه که توسط حیــاط میانی جداشـده اند بوده است.حرکت کاربران از درب ورودی ساختمان قدیمی تا ساختمان جدیدالـاحداث سیال همراه با تنــوع بصری طراحی شده است.در طول مسیر کاربران امکان حضور در فضاهـای متنوع نظیــر کتابخـــانه، میکسدزون و پل ارتباطی را داشته و در قسمت وُید اصلی ترکیب آب،گیاه تمرکز و آرامش را تقـویت می کند.